Historie

Ortopedické oddělení v Olomouci bylo založeno jako druhé samostatné ortopedické pracoviště na Moravě 1. června 1939.

Bylo umístěno v budově chirurgie někdejších Zemských ústavů a mělo 25 lůžek. Primářem byl jmenován na doporučení prof. Bedřicha Frejky z Brna jeho žák MUDr. Arnold Pavlík. Krátce po skončení II. světové války se podařilo přestěhovat ortopedické oddělení spolu s dětským oddělením do samostatné budovy na okraji areálu nemocnice. Přestože šlo původně o adaptované bytové jednotky, bylo toto řešení s přístavbou operačního sálu a kapacitou 51 lůžek velkým krokem vpřed. V říjnu 1945 Dr. Pavlík habilitoval.

Po obnovení Univerzity Palackého v Olomouci se z oddělení stala v dubnu 1946 ortopedická klinika. V lednu 1948 byl doc. Pavlík jmenován profesorem ortopedie.

Prof. Pavlík se zapsal do historie světové ortopedie výrazným způsobem tím, že do léčby vývojové dysplazie kyčle (dříve vrozená dysplazie kyčle) zavedl metodu funkční léčby za pomoci třmenů, které sám navrhl. Tento přístup je dodnes ve světě uznávaný a opakovaně se popisuje v nejprestižnějších monografiích o dětské ortopedii. Kromě toho zkonstruoval prof. Pavlík vlastní nitrodřeňový hřeb pro oblast proximálního femuru a výsledky léčby publikoval v „Journal Bone and Joint Surgery“ (Vol. 39-A, No. 5: 1059-75, 1957). Přednostou kliniky byl až do své smrti v roce 1962.

Po smrti prof. Pavlíka převzal vedení kliniky doc. MUDr. Karel Wagner, CSc., který se v duchu tradice věnoval funkční léčbě vývojové dysplazie kyčle. Zasazoval se o časnou léčbu už v novorozeneckém věku a k léčení navrhl speciální punčošky. Doc. Wagner vedl kliniku do srpna roku 1982, kdy odešel do důchodu.

Ve vedení kliniky jej nahradil doc. MUDr. František Hampel, CSc., který byl přednostou do roku 1987. V této době bylo rozhodnuto o rozsáhlé přestavbě stávající budovy a klinika byla na tři roky přemístěna do náhradních prostor (léčebny dlouhodobě nemocných).

Nově zrekonstruovaná budova byla slavnostně otevřena 18. 4. 1988. Přednostou byl jmenován doc. MUDr. František Makai, CSc., který se zaměřil především na endoprotetiku a revmatochirurgii. V této době byl na ortopedii také pět dnů v týdnu traumatologický příjem. Doc. Makai ukončil své působení v Olomouci v roce 1990 a ujal se vedení I. ortopedické kliniky v Bratislavě. Těsně před svým odchodem byl jmenován profesorem ortopedie a získal titul doktora věd (DrSc.).

V roce 1990 byl jmenován přednostou kliniky doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc. Za jeho vedení došlo k navýšení počtů operací, především v oblasti endoprotetiky, a začala éra artroskopických výkonů. V této době měla klinika 87 lůžek. Operační sály se přestavěly na tzv. superaseptické sály, byla zřízena jednotka intenzivní péče a klinika začala fungovat jako školící pracoviště.

Od dubna 2004 byl vedením kliniky pověřen odb. as. MUDr. Miroslav Pach, CSc. S jeho jménem je spojena především počítačově asistovaná implantace endoprotézy kolenního kloubu, kterou zavedl do rutinního operování. V souvislosti s racionalizací provozu Fakultní nemocnice Olomouc bylo ve stejné době uzavřeno celé jedno oddělení kliniky, čímž se snížil počet lůžek na 50. Dr. Pach byl ve funkci do dubna 2008.

V květnu 2008 byl jmenován přednostou kliniky doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Arnold Pavlík

Arnold Pavlík